Spôsoby zabezpečenia úveru


Stále častejšie sa dlžníci dostávajú do platobnej neschopnosti z najrôznejších dôvodov, pričom najčastejšie býva platobná neschopnosť spojená so stratou zamestnania. Aby banky a nebankové spoločnosti predišli riziku, že dlžník nebude môcť úver splácať, požadujú zabezpečenie úveru. Istotne ste si všimli, že úvery, pri ktorých sa vyžaduje nejaká forma zabezpečenia sú výrazne lacnejšie ako pôžičky bez zabezpečenia. Banky ale aj nebankové inštitúcie najčastejšie požadujú nasledovné 3 formy zabezpečenia:

1.Ručiteľom
Ručiteľ je osoba, ktorá sa banke, prípadne nebankovej spoločnosti zaručí, že v prípade že dlžník nebude pôžičku riadne a včas splácať, vyrovná dlžníkov dlh. Pri posudzovaní žiadosti o úver sa overuje nielen bonita žiadateľa, ale aj ručiteľa, ktorá sa preukazuje dokladom o výške príjmu od zamestnávateľa alebo v prípade podnikateľov predložením daňového priznania za predchádzajúce 2 roky.

2.Zabezpečenie záložným právom
Tento typ zabezpečenia sa vyžaduje najmä pri úveroch na vyššie sumy, akými sú hypotéky, pôžičky na rekonštrukciu domu alebo bytu alebo americké hypotéky. Podmienkou pre získanie úveru na vyššiu sumu je teda zriadenie záložného práva na nehnuteľnú alebo hnuteľnú vec v prospech banky. V prípade nevyplatenia dlhu tak banka získa právo na predaj napríklad nehnuteľnosti, čím zníži dlžnú sumu. Pred schválením úveru si banka vždy overuje, či založená nehnuteľnosť nemá iné vecné bremená alebo nie je zaťažená iným záložným právom, v prípade že takáto situácia nastane, budete musieť úver zabezpečiť inou nehnuteľnosťou. Ak si chcete vziať úver na sumu menšiu, napríklad v hodnote pár sto eur, tak nie je rozumné riešenie zabezpečiť úver záložným právom. Strata môže byť totižto oveľa väčšia ako výška poskytnutého úveru.


3.Zabezpečenie vinkuláciou
Pri hypotékach sa stretávame s pojmom vinkulácia poistenia, pri ktorých banka vyžaduje vinkulovať poistenie nehnuteľnosti v jej prospech. V prípade vzniku poistnej udalosti (napríklad povodeň, požiar...) poisťovňa musí vyplatiť poistnú sumu banke. Takýmto spôsobom sa banka zabezpečí pred prípadním znehodnotením nehnuteľnosti na ktorú má záložné právo a na ktorú dlžníkovi poskytla úver. Po uplynutí doby splatnosti a po úplnom vyplatení dlžnej sumy banke dôjde k zrušeniu vinkulácie. Ďalším spôsobom je vinkulácia vkladu, čo zjednodušene znamená, že peniaze z úveru dostanete až vtedy, ak banke vinkulujete dohodnutú sumu (požadované % z objemu úveru) na niektorom z jej vkladových produktov. Takéto finančné prostriedky budete mať k dispozícii až po splatení úveru.