RPMN ako posúdenie výhodnosti úveru

Jedná sa o zloženú úrokovú mieru (t.j. zahŕňa aj úrok z úrokov) prepočítanú na 1 rok, ktorá však nezohľadňuje len samotné úroky, ktoré za pôžičku zaplatíme, ale aj všetky poplatky, ktoré si spoločnosť poskytujúca pôžičku zaúčtuje.
Finančné inštitúcie majú zo zákona povinnosť informovať spotrebiteľov o výške RPMN . Základnými vstupnými parametrami pre určenie tohto ukazovateľa je výška úveru, dátum poskytnutia úveru, informácie o výške jednotlivých splátok, poplatkov, prípadných ďalších platieb a informácie o lehote ich splatnosti. Príklady ďalších platieb, ktoré sa zahŕňajú do výpočtu RPMN:
  • poplatky viažuce sa k uzavretiu zmluvy (napr. administratívne poplatky), za posúdenie žiadosti o úver
  • poplatky za prevod peňažných prostriedkov a poplatky za vedenie účtu, ak sú neprimerane vysoké
  • platby za poistenie

V prípade, že máte pochybnosti o tom, či úverová zmluva obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti alebo či je reklama alebo ponuka pôžičky v súlade so zákonom o spotrebiteľskom úvere, môžete sa v tejto veci obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je dozorným orgánom pre tieto prípady.

Veriteľ alebo finančný agent je povinný záujemcovi o úver ešte pred podpísaním zmluvy poskytnúť informácie o:
  • o aký druh spotrebiteľského úveru sa jedná,
  • celkovej výške úveru, vrátane úrokov, úrokovej sadzby, podmienkach čerpania, dobe trvania úverovej zmluvy
  • práve na odstúpenie od zmluvy (spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní)
  • RPMN znázornenej pomocou príkladu,
  • výške, počte splátok s termínom mesačných alebo týždenných splátok
  • poplatkoch za vedenie úverového účtu
  • práve na predčasné splatenie a podmienkach predčasného splatenia vrátane poplatkov
Vypočítajte si ročnú percentuálnu mieru nákladov Vášho úveru pomocou tejto jednoduchej kalkulačky: